Proeftuin voor een Kleinschalige Voorziening

logo-het-poortje-jeuginrichtingen

Geachte buurtbewoner,

Graag willen wij u via deze weg informeren over de start van een Proeftuin voor een Kleinschalige Voorziening op het terrein van Het Poortje Jeugdinrichtingen, locatie Groningen. De Proeftuin is bedoeld om werkzame elementen te toetsen. Het heeft een tijdelijk karakter en loopt vanaf het najaar 2016 tot medio 2017. Er wordt naar gestreefd om op 1 december te starten, besluitvorming hierover volgt de komende weken. De proeftuin is tot stand gekomen in samenwerking met het Veiligheidshuis, de gemeente Groningen, de Raad voor de Kinderbescherming en de (jeugd)reclassering.

Aanleiding

In 2015 verscheen het rapport ‘Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd’ van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie. Kern van de rapportage is dat de jongere centraal staat met zijn individuele behoefte aan zorg en mate van beveiliging, binnen de kaders van het Strafjeugdrecht. Dit vraagt om een mogelijke vernieuwing van het jeugdstrafstelsel. Om de mogelijkheden te verkennen, voert onder andere Het Poortje Jeugdinrichtingen de Proeftuin voor een Kleinschalige Voorziening inclusief Screening & Diagnostiek uit. Een Kleinschalige Voorziening biedt jongeren de kans om zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem te verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming.

Doelgroep

In de Proeftuin is steeds plaats voor 8 strafrechtelijk geplaatste jongeren tussen de 14 en 23 jaar. Jongeren worden geplaatst indien de rechter-commissaris op advies van de Raad van Kinderbescherming hiertoe besluit. Een jongere kan te allen tijde worden overgeplaatst naar de Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Het Poortje Jeugdinrichtingen, locatie Veenhuizen) als deze zich niet aan de afspraken houdt. Voor de jongeren geldt elke dag een dagprogramma, waarvan school, vrije tijd en activiteiten een belangrijk deel uitmaken. Niet iedere jongere kan terecht in de Kleinschalige Voorziening. Jongeren die een ernstig delict hebben gepleegd, die een lange straf te wachten staan, die niet gemotiveerd zijn en met wie geen afspraken te maken zijn, worden niet in de Kleinschalige Voorziening geplaatst. Van te voren is er sprake van een strenge selectie.

Werkwijze

De voorziening wordt gerealiseerd in het vrijstaande gedeelte aan de linkerkant op het terrein van Het Poortje Jeugdinrichtingen, locatie Groningen in de wijk Reitdiep. Er is 24 uur per dag professionele begeleiding en beveiliging aanwezig in het woongedeelte van de Kleinschalige Voorziening. Vrijheden worden afgestemd op het benodigde beveiligingsniveau van elke individuele jongere.

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor deze locatie. Er kan gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande faciliteiten, zoals het gebouw, personeel en beveiliging. Een ander belangrijk argument om deze locatie te gebruiken is dat de directe omgeving al jarenlang bekend is met de aanwezigheid van een voorziening voor jongeren met een complexe achtergrond en er een goede verstandhouding is. Ook kan er een nauwe samenwerking ontstaan tussen ketenpartners, waarbij de jongere centraal staat en ketenpartners hun specifieke expertise inbrengen.

Contact

Gedurende de Proeftuin Kleinschalige Voorziening kunt u met al uw vragen en meldingen terecht bij: Het Poortje Jeugdinrichtingen: kleinschaligevoorziening@hetpoortje.nu