Commissie Waterbeheer

Doel van de commissie

Het doel van de Commissie Waterbeheer is de recreatiefunctie van de wateren in de wijk behouden. Onder recreatie verstaan we zwemmen, hengelsport en pleziervaart. Hierbij gaan we uit van behoud van inheemse planten en dieren en een goede chemische waterkwaliteit.

Aanleiding

Waterwaaier (Cabomba) is een invasieve exoot, die woekert in de watergangen rond de 6 eilanden: Bunderriet, Kromme Riet, Oude riet, Spijksterriet, Tjariet en Zijlsterried.

De soort kan onder water zeer dichte plantmassa’s vormen waardoor waterlopen volledig dichtgroeien. Andere planten- en diersoorten worden verdrongen en de wateren worden ongeschikt voor recreatie (zwemmen, hengelsport en pleziervaart). Het afsterven van grote hoeveelheden plantenmateriaal veroorzaakt aan het einde van het groeiseizoen bovendien een zuurstoftekort in het water en een onaangename geur. Waterwaaier kan zich zeer snel verspreiden door fragmentatie, bijvoorbeeld bij maaien of door de schoepen van buitenboordmotoren.

Waterwaaier staat op de Unie-lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort. Daarnaast geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.   

De kosten van de bestrijding zijn zeer hoog. Kleine achtergebleven stukjes plant groeien snel uit tot
nieuwe bronnen. Dit bemoeilijkt een goede bestrijding. Alleen met een goede samenwerking en discipline
tussen waterschap en buurtbewoners, zullen we deze plant uiteindelijk onder controle krijgen.

Activiteiten van de Commissie

Afstemming vindt zoveel mogelijk plaats tijdens bijeenkomsten. Frequentie van de bijeenkomsten hangt af van de noodzaak. Omdat er veel ontwikkelingen zijn, zal de frequentie hoger zijn. Onderwerpen die op de agenda van de commissie staan:

  • Samenwerking zoeken met Waterschap Noorderzijlvest, Jachthaven Reitdiep  en andere partijen die ons kunnen helpen bij het realiseren van onze doelen.
  • Informeren en activeren bewoners in de strijd tegen Waterwaaier

Actueel Nieuws

3 november 2022

Op vrijdag 28 oktober, na zes intensieve weken, heeft Harkboot.nl de klus om invasieve waterplanten uit de wateren in onze wijk te verwijderen afgerond.

Bewoners hebben actief meegewerkt, door boten te verplaatsen en gastligplaatsen aan te bieden. Hierdoor kon het harken zo goed mogelijk plaatsvinden. Helaas is het onmogelijk om alles te verwijderen en bovendien moest Harkboot.nl afstand houden tot beschoeiing en steigers. Daarom wordt ook van bewoners actie gevraagd om nu en in de toekomst achtergebleven planten actief weg te blijven halen. In het voorjaar zal Harkboot.nl nogmaals een harksessie uitvoeren.

Het grootschalig weghalen van alle begroeiing zal impact hebben op het ecosysteem in het water. Dat zal zich weer moeten herstellen en hopelijk krijgen de inheemse planten en dieren op termijn weer voldoende ruimte om zich te vestigen in ons water. De tijd zal het leren.

Vanuit de wijk zijn meerdere vragen gekomen over plantengroei op andere locaties. We hebben daarom een rondgang gemaakt langs: Reitdiephaven, Solwerd, Helwerd, Joeswerd, Kleiwerd, Tuikwerd en Vlinderbalg. We hebben op de meeste plekken geen exoten aangetroffen. Alleen bij Solwerd en Reitdiephaven hebben we Grote Waternavel aangetroffen. Grote Waternavel kan onder zomerse omstandigheden binnen enkele dagen meterslange uitlopers vormen waardoor watergangen volledig bedekt worden met dichte, drijvende matten van enkele decimeters dikte. Ook dit komt niet ten goede aan het waterleven en de waterrecreatie.

Waterplanten in de watergang hoeven overigens niet slecht te zijn en kunnen zelfs erg nuttig zijn. De planten die er groeien en de variatie aan planten geven een goede indicatie van de waterkwaliteit.

Voor meer informatie zie : webpagina Commissie Waterbeheer https://www.reitdiepwijk.nl/commissie-waterbeheer/

U kunt contact opnemen met de Commissie Waterbeheer via het 
contactformulier op de website of met de coordinatoren uit uw straat.

17 september 2022

Om de recreatie functie van onze wateren te kunnen behouden zullen we samen moeten werken in de bestrijding tegen Waterwaaier (Cabomba).

Het waterschap Noorderzijlvest heeft htpps://www.harkboot.nl de opdracht gegeven om dit invasieve plantje in onze wateren te bestrijden. Dit is onderdeel van een meerjarig traject in de aanpak van exoten.

Op maandag 12 september zijn we als wijkcommissie geïnformeerd door harkboot.nl en hebben we vragen kunnen stellen, zoals hoe moet jeharken en wat voor materiaal kun je het beste gebruiken. Deze vragen zijn uitgewerkt in de bijlage FAQ. Op maandag 19 september start Harkboot.nl met het vak Zijlsterried/Sluiszijde. Daarna zal de rest van de wijk in etappes volgen. Het bedrijf harkt zoveel als mogelijk weg, maar kan niet overal bij. Ook zullen zij afstand moeten houden van beschoeiing, steigers en talud.

Wat kunnen wij als bewoners doen?

– boten verplaatsen: Op het moment dat je eigen watergang aan de beurt is, word je verzocht om je bootweg te halen. 

– met de hand harken waar de harkboot niet bij kan. Het is belangrijk om met wortel en al te verwijderen: langs de kant, onder boten, steigers, tussen waterlelies en floatlands. 

– floatlands en waterlelies die je wilt behouden verplaatsen naar eigen terrein. Daar zullen ze niet worden verwijderd. Buiten eigen terrein wel. 

– voorkom verspreiding: Kleine stukjes Cabomba groeien weer snel uit tot nieuwe bronnen. Vaar indien mogelijk zonder motor en blijf zoveel als mogelijk binnen de sluizen. Mocht je toch door de sluis gaan, zorg dat je geen waterplanten meeneemt. Zet je motor even kort in de achteruit en ruim plantenresten op.

Per straat zijn er coördinatoren aangewezen. De coördinatoren zijn er om vragen te beantwoorden of door te zetten. De straatcoördinatoren zullen de detail planning zodra deze beschikbaar is, via de Straat App’s delen.

Om ons te ondersteunen heeft de provincie Groningen per eiland 2 harken met telescoopsteel (4 voor het grootste eiland Tjariet) beschikbaar gesteld. Deze kunnen via de coördinatoren per straat worden geleend. De coordinatoren laten via de straat-app’s weten wanneer de harken beschikbaar zijn en uitgeleend kunnen worden.

Leden van de Commissie

  • Miranda ten Berge (Tjariet)
  • Karin den Boer (Zijlsterried)
  • Harm-Jan Fonk (Zijlsterried)
  • Rob Lamers (Oude Riet)
  • Meriam Rienks (Tjariet)
  • Jolanda Wassing (Tjariet) – Secretaris
  • Henk Zandstra (Kromme Riet) – Voorzitter
  • Duurt Zuidema (Spijksterriet)

Suggesties

Hebt u zaken die de commissie mee moet nemen in dit overleg meld het ons via de contactpagina of stuur een mail aan waterbeheer@reitdiepwijk.nl.

Bronnen
https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/soorten/unie-lijst-invasieve-
exoten/waterwaaier-cabomba.htm