Stand van zaken

De wijkvisie is opgebouwd rondom drie belangrijke thema’s: ‘Groen’, ‘verbinden en ontmoeten’ en ‘wijk voor iedereen’. Voor elk van deze thema’s (die op bepaalde punten ook overlap vertonen) is de werkgroep druk doende om hier uitvoering aan te geven. Voor 2024 zijn deze plannen zijn samengevat in een jaarplan, dat je hier kan bekijken.

Daarnaast is de Groene Enclave als topprioriteit uit de enquête naar voren gekomen, maar doordat dit stuk grond (nog) geen eigendom is van de gemeente Groningen, kunnen wij hier als wijk op dit moment geen uitvoering aan geven. Voor meer informatie over de Groene Enclave, klik hier.  

Hieronder geven we een overzicht van (de status van) de verschillende plannen, de verwachtingen en de activiteiten die inmiddels zijn afgerond:

Meer wandelpaden en stoepen in de wijk:
Het realiseren van meer wandelpaden/stoepen/verhardingen in de wijk is geen eenvoudig traject. Niet alle voorstellen kunnen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat het gebied een ecologische bestemming heeft.

Voorstellen die momenteel (oktober 2023) in behandeling zijn:
– Wijzigen van de functie van het fietspad tussen Slenk en Reitdiephaven: maak er een voetpad van, waar fietsers ook welkom zijn.
– Doortrekken van de stoep aan de Professor Uilkensweg (tussen Hoogeweg en Barwerd) naar de brug (en bij voorkeur ook naar Zernike) en van de Professor Uilkensweg naar de rotonde bij Wadwerd/Reitdiephaven. Op dit moment is aan beide kanten alleen een fietspad.

Voorstellen die inmiddels zijn gerealiseerd:
– Doorsteekjes op de Hoogeweg, zodat wandelaars vanuit bestaande wandelpaden/stoepen aan de ene kant van de weg kunnen oversteken naar de andere kant van de weg, zonder door het gras te hoeven lopen.

Vergroeningsplan voor de wijk: veel meer bomen, struiken en bollen
Op voorstel van de werkgroep heeft de gemeente een vergroeningsplan opgesteld. Daarbij is gekeken naar het planten van groen dat goed past in onze wijk. De voorgestelde locaties zijn onder de loep genomen. Hier is een plan uitgekomen om in twee jaar tijd de wijk van meer groen te voorzien.

Gepland:
– In het najaar van 2023 zal het eerste deel van het plan worden gerealiseerd. Dit betreft met name meer groen in het midden van de wijk van noord naar zuid, ofwel van Solwerd naar Reitdiephaven.
– In het voorjaar van 2024 zal naar verwachting het tweede deel van het plan worden gerealiseerd. De benodigde financiële middelen voor aanschaf, planten en het onderhoud zijn door de gemeente ter beschikking gesteld. Klik hier voor het beplantingsplan

Inmiddels gerealiseerd:
De gemeente heeft extra bomen geplant op de Hoogeweg; deze aanplant valt buiten het opgestelde vergroeningsplan en betreft bomen die ‘over’ waren en waarvan het gebiedsteam heeft voorgesteld deze in de wijk Reitdiep, aan de Hoogeweg te planten.

Meer kunst in de wijk
Daarbij kan men denken aan het plaatsen van meer kunst in de vorm van straatpoëzie, markeringspunten en informatieborden. Op dit moment worden de volgende zaken onderzocht en/of uitgewerkt:
– Straatpoezie. Voor het aanbrengen van straatpoëzie wordt samengewerkt met Straatpoëzie Groningen. Mogelijke locaties zijn bekeken, er wordt gezocht naar poëzie die goed aansluit bij het karakter van de wijk. Mogelijkheden zijn het aanbrengen van poëzie op gevels, maar ook op stoepen, e.d.
– Markeringspunten voor het markeren van het begin of einde van een wijk of delen van de wijk.
– Informatieborden met verschillende routes door de wijk (en omgeving). Ook informatie over delen van de wijk, ontstaan van de wijk, achtergronden straatnamen e.d. kan op informatieborden (eventueel) in combinatie met qr-codes worden aangebracht. De informatieborden moeten uiteraard passen bij de wijk. Er zijn inmiddels verschillende opties bekeken. Daarnaast wordt ook gekeken naar het verwerken van qr-codes in de straten, die verwijzen naar achtergrondinformatie.
Meer zitbanken in de wijk
Er wordt gekeken naar zitbanken die passen bij de wijk. Er zijn verschillende locaties bekeken waar deze kunnen worden geplaatst en er wordt gewerkt aan uitvoering: ontwerp bank, opvragen van offertes, mogelijkheden plaatsing, e.d.

Goed om te weten: Voordat bomen, zitbanken of anderszins worden gerealiseerd in de openbare ruimte, informeert de gemeente altijd eerst de direct omwonenden in de wijk.