De groene enclave

Een onderwerp dat we apart willen benoemen is de groene enclave. De groene enclave kwam, heel begrijpelijk, als topprioriteit naar voren uit de input vanuit de bewoners. De groene enclave is het stuk grond (nu weiland) tussen Hoogeweg – Barwerd – Solwerd en heeft de bestemming ‘wijkpark’. 

Het stuk grond is echter (nog steeds niet) in handen van de Gemeente Groningen, waardoor het op dit moment niet mogelijk is iets te doen met de grond. Het realiseren van het wijkpark is een slepende zaak geworden tussen de Gemeente Groningen en Groningen Projecten CV projectontwikkelaars (eerder bekend onder de naam Twentse bouwers), waarbij het draait om de ontwikkeling van de Held III en uitruil van grond (groene enclave). 

We blijven ons inspannen voor het wijkpark

Alhoewel wij dus op dit moment geen uitvoering kunnen geven aan het realiseren van het wijkpark op de groene enclave, zien wij het als onze taak om dit thema doorlopend onder de aandacht te brengen bij de Gemeente Groningen. De werkgroep zorgt ervoor dat de grote wens van de bewoners om het wijkpark te realiseren in het vizier blijft van de Gemeente Groningen door regelmatig in gesprek te gaan.

Wat er tot nu toe is gedaan

  • Wijkparkdag op 15 april 2023. Tijdens de wijkparkdag is informatie gegeven over de Groene Enclave en konden – naast het bestaande ontwerp van ca 15 jaar geleden – nieuwe ideeën voor inrichting van het beoogde worden ingediend (ontwerptafel). 
  • Presentatie uitkomsten aan Wijkwethouder: De situatie en de wensen van bewoners zijn op 20 april 2023 door leden van de werkgroep wijkvisie gepresenteerd aan de wijkwethouder en betrokkenen vanuit de gemeente v.w.b. wijk Reitdiep en ontwikkeling de Held III. De ontwikkeling en de stand van zaken t.a.v. de Held III en daarmee de groene enclave is door de gemeente geschetst. 
  • Door leden van de werkgroep wijkvisie en het bestuur van de wijkvereniging is bij de wijkwethouder nogmaals de noodzaak benoemd voor de realisatie van het wijkpark.
  • Ook is er aangedrongen op het verstrekken van informatie over de stand van zaken door de gemeente aan bewoners. De gemeente heeft toegezegd dat de informatievoorziening naar de bewoners wordt verbeterd. Er zal regelmatig informatie worden gegeven over de stand van zaken t.a.v. de groene enclave. 
  • De werkgroep wijkvisie en het bestuur van de bewonersvereniging hebben aangegeven dat het realiseren van de groene enclave als topprioriteit van de wijkvisie, blijvend onder de aandacht zal worden gebracht van bewoners, maar zeker ook bij de wijkwethouder en andere betrokkenen vanuit de gemeente bij de wijk.