Privacyverklaring Bewonersvereniging Reitdiep

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Wij, Bewonersvereniging Reitdiep (“Wijkvereniging”), verbinden de bewoners van de wijk Reitdiep en organiseren daarvoor activiteiten en bijeenkomsten. In het kader daarvan verwerken wij persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij willen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring leest u op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken, maar ook voor welke doelen en welke persoonsgegevens wij bijvoorbeeld verwerken.

Hoe komt u met ons in contact?

Heeft u vragen of verzoeken naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Bewonersvereniging Reitdiep

Jotika Verdel, secretaris wijkvereniging

E-mail: secretariaat@reitdiepwijk.nl

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Zonder persoonsgegevens kunnen wij een aantal belangrijke handelingen niet uitvoeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Incasseren van contributie;
 • Informeren over activiteiten in de wijk Reitdiep;
 • Beheren van de ledenadministratie;

Wij hebben voor de verschillende verwerkingen verschillende grondslagen. Zo verwerken wij persoonsgegevens van u op grond van overeenkomsten, het gerechtvaardigd belang en wettelijke verplichtingen (zoals het doorgeven van informatie aan de Belastingdienst).

Ook kan het zijn dat wij persoonsgegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan serviceberichten per e-mail.  

Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:

 • Naam
 • Adres en postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens, indien u betaalt via automatische incasso

Welke partijen ontvangen uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens in principe niet met andere organisaties tenzij wij dit moeten doen om een goede dienst aan u te kunnen leveren.

Ook verstrekken wij persoonsgegevens aan onze boekhouder, Keurig Online webhosting, SNS Bank. Deze organisaties leveren diensten die onze organisatie en onze bedrijfsprocessen ondersteunen.

Ook kan het zijn dat wij (wettelijk) verplicht zijn om persoonsgegevens te delen met een andere organisaties. Dit is het geval indien er mogelijk sprake is van fraude of andere strafbare feiten, maar ook om vanwege fiscale redenen. Partijen waar u aan moet denken zijn:

 • De Autoriteit Persoonsgegevens;
 • De Belastingdienst;
 • De politie;
 • De FIOD;
 • De AIVD.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Als lid van de Wijkvereniging levert u zelf uw persoonsgegevens aan bij het aangaan van een lidmaatschap.


Verwerken wij persoonsgegevens buiten de EU?

Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de EU, tenzij dit noodzakelijk is voor een correcte dienstverlening. Hierbij kunt u denken aan technische ondersteuning van de website of e-mail door een partij buiten de EU.

Indien wij persoonsgegevens buiten de EU verwerken, zullen wij zorgen voor passende beveiligingsmaatregelen (waarborgen). Ook delen wij enkel persoonsgegevens met organisaties buiten de EU die hetzelfde beveiligingsniveau als de Wijkvereniging hanteren.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Hoelang wij uw persoonsgegevens precies bewaren is afhankelijk van het doel.

Indien u lid bij ons bent, bewaren wij bijvoorbeeld de persoonsgegevens op de facturen 7 jaar voor de Belastingdienst. Overige persoonsgegevens van u als lid worden niet langer dan 1  jaar bewaard na de laatste dienstverlening. Wij berichten u tijdig indien wij uw persoonsgegevens uit onze ledenadministratie moeten verwijderen.

Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene heeft u een aantal rechten op basis van de (privacy)wetgeving. Zo hebt u het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Ook mag u een verzoek tot wijziging of verwijdering van deze persoonsgegevens sturen.

Overige rechten die u heeft zijn:

– recht op beperking van verwerking;
– recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit);
– recht van bezwaar; en
– recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

Wilt u graag een van uw rechten uitoefenen, dan kunt u ons een e-mail sturen: secretariaat@reitdiepwijk.nl

Nadat wij uw identiteit hebben vastgesteld, beantwoorden wij uw verzoek. Uw verzoek wordt bijna altijd binnen een maand in behandeling genomen en beantwoord. In het geval van erg complexe vragen kan deze termijn maximaal drie maanden zijn. Hiervan zullen wij u dan wel tijdig op de hoogte stellen.

Heeft u een klacht?

Als u vindt dat wij toch niet op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan of u heeft een ander soort klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons daarover een bericht sturen op: bestuur@reitdiepwijk.nl  

Naast het versturen van een bericht aan ons, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geschreven op basis van de verwerkingen die wij op 25 mei 2018 uitvoerden. Het kan zijn dat wij meer, minder of op een andere manier persoonsgegevens gaan verwerken. In dat geval passen wij de privacyverklaring aan.

Als wij onze privacyverklaring wijzigen, sturen wij u daarover een bericht.

Bestuur wijkvereniging;  update december 2018