Reitdiep en Elker werken samen aan prettige woonomgeving

Aan de Hoogeweg in de woonwijk Reitdiep is sinds jaar en dag de gesloten jeugdinrichting Elker, voorheen het Poortje gevestigd. Er is regelmatig naburenoverleg tussen de instelling en wijkvertegenwoordigers en dit wordt door alle partijen gewaardeerd. Ook wordt er door Elker waar mogelijk meegedaan aan wijkactiviteiten om zo haar bijdrage te leveren aan de saamhorigheid in de wijk.

Verlofjongeren in de wijk

De locatie biedt verblijf, behandeling en onderwijs aan jongeren tussen de 12-18 jaar. Daarnaast zijn er overdag jongeren aanwezig op de open-vso school van Portalis. De jongeren hebben in veel gevallen verlof: dit houdt in dat ze zich in schoolpauzes etc. buiten het terrein van de instelling bewegen. De locatie is geen ‘gevangenis’, de instelling heeft geen enkele relatie tot het strafrecht. De invulling van het verlof zoals doel, route en tijden wordt op individueel niveau van de jongeren bepaald en besproken.

Contact bij incidenten

De goede vertrouwensrelatie zorgt er voor dat er bij incidenten vaak direct contact wordt opgenomen met de instelling wanneer bij verdenking van betrokkenheid van een jongere van Elker. Dit contact is nodig om te kunnen onderzoeken wat er mogelijk heeft plaatsgevonden zodat gepaste maatregelen getroffen kunnen worden. De instelling acht het van groot belang dat wijkbewoners weten dat er altijd en spoedig actie wordt ondernomen bij (vermoedens) van incidenten. Alle contactgegevens staan op www.elker.nl