Planvorming woontoren Festivallocatie

Het college van B en W heeft met betrekking tot de Festivallocatie gekozen voor nadere uitwerking van een aangepast stedenbouwkundig model met hoogbouw. Dit na een zorgvuldige afweging waarin ook de resultaten van de eerdere peiling met betrekking tot hoogbouw zijn meegenomen.

Het betreft uitwerking van een model met een iets lagere, zorgvuldig gepositioneerde woontoren op een plint met woningbouw. Het college stelt daarbij hoge eisen aan detaillering en vormgeving.

Het oorspronkelijk door Waardevast ingediende plan, het plan dat voorjaar 2016 aan omwonenden en belanghebbenden via een peiling is voorgelegd, vervalt.

Het college wenst tevens de voor de bouw van een woontoren op plint benodigde bestemmingsplanprocedure te starten en heeft de raad middels een brief met toelichting verzocht hieraan voorafgaand eventuele wensen en bedenkingen aan het college mee te geven.

Naar verwachting zal de planvorming voor de Festivallocatie op 10 mei a.s. aan de orde komen in de raadscommissie Ruimte & Wonen. De agenda voor deze vergadering zal volgende week in de Gezinsbode worden gepubliceerd en is tevens vanaf vrijdagmiddag 28 april online te raadplegen op de gemeentelijke website. Informatie over de brief m.b.t. de Festivallocatie is te vinden in het Raads Informatie Systeem (R.I.S). Kijk hiervoor op de Homepage gemeente Groningen onder de volgende verwijzingen Gemeenteraad – Raadsinformatie – Raadsinformatiesysteem (R.I.S.).

https://gemeente.groningen.nl/raadsinformatie