Commissie Waterbeheer

Doel van de commissie

Het doel van de Commissie Waterbeheer is de recreatiefunctie van de wateren in de wijk behouden. Onder recreatie verstaan we zwemmen, hengelsport en pleziervaart. Hierbij gaan we uit van behoud van inheemse planten en dieren en een goede chemische waterkwaliteit.

Aanleiding

Waterwaaier (Cabomba) is een invasieve exoot, die woekert in de watergangen rond de 6 eilanden: Bunderriet, Kromme Riet, Oude riet, Spijksterriet, Tjariet en Zijlsterried.

De soort kan onder water zeer dichte plantmassa’s vormen waardoor waterlopen volledig dichtgroeien. Andere planten- en diersoorten worden verdrongen en de wateren worden ongeschikt voor recreatie (zwemmen, hengelsport en pleziervaart). Het afsterven van grote hoeveelheden plantenmateriaal veroorzaakt aan het einde van het groeiseizoen bovendien een zuurstoftekort in het water en een onaangename geur. Waterwaaier kan zich zeer snel verspreiden door fragmentatie, bijvoorbeeld bij maaien of door de schoepen van buitenboordmotoren.

Waterwaaier staat op de Unie-lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Dat betekent dat er een Europees verbod van kracht is op bezit, handel, kweek, transport en import van de soort. Daarnaast geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.   

De kosten van de bestrijding zijn zeer hoog. Kleine achtergebleven stukjes plant groeien snel uit tot
nieuwe bronnen. Dit bemoeilijkt een goede bestrijding. Alleen met een goede samenwerking en discipline
tussen waterschap en buurtbewoners, zullen we deze plant uiteindelijk onder controle krijgen.

Activiteiten van de Commissie

Afstemming vindt zoveel mogelijk plaats tijdens bijeenkomsten. Frequentie van de bijeenkomsten hangt af van de noodzaak. Omdat er veel ontwikkelingen zijn, zal de frequentie hoger zijn. Uiteindelijk gaan we toe naar minimaal 1 maal per kwartaal. Onderwerpen die op de agenda van de commissie staan:

  • Samenwerking zoeken met Waterschap Noorderzijlvest, Jachthaven Reitdiep  en andere partijen die ons kunnen helpen bij het realiseren van onze doelen.
  • Informeren en activeren bewoners in de strijd tegen Waterwaaier

Actueel Nieuws

10 september 2022

Het waterschap Noorderzijlvest erkent dat we te maken hebben met de invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft www.harkboot.nl de opdracht gegeven om dit invasieve plantje in onze wateren te bestrijden. De derde week van september wil Harkboot.nl in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest beginnen met het verwijderen van Cabomba en grote Waternavel in onze wijk. Dit is onderdeel van een meerjarig traject in de aanpak van exoten. 

Harkboot.nl haalt machinaal zoveel mogelijk weg. Bewoners zijn zelf aan zet om het eigen kadastraal perceel inclusief onder steigers, terrassen, drijvende eilandjes (‘floatlands’) en boten alles schoon te maken. Machinaal kan de harkboot hier niet bij. Weghalen kan met een gewone hark. Het is belangrijk met wortel en al te verwijderen. Tijdens de werkzaamheden zullen de boten gefaseerd aan de kant moeten. Dit zullen we met elkaar goed moeten coördineren, zodra er meer bekend is over de detailplanning per watergang.

29 augustus 2022
Het waterschap Noorderzijlvest erkent dat we te maken hebben met de invasieve exoot Waterwaaier. Het waterschap heeft een offerte bij een bedrijf uitgezet om de wortels van de plant te verwijderen. Dit zal niet in één keer lukken, maar zal in een aantal sessies moeten. Als de offerte er ligt, kijkt het waterschap naar de kosten, manier van werken en planning.

Leden van de Commissie

  • Miranda ten Berge (Tjariet)
  • Karin den Boer (Zijlsterried)
  • Harm-Jan Fonk (Zijlsterried)
  • Rob Lamers (Oude Riet)
  • Meriam Rienks (Tjariet)
  • Jolanda Wassing (Tjariet) – Secretaris
  • Henk Zandstra (Kromme Riet) – Voorzitter
  • Duurt Zuidema (Spijksterriet)

Suggesties

Hebt u zaken die de commissie mee moet nemen in dit overleg meld het ons via de contactpagina of stuur een mail aan waterbeheer@reitdiepwijk.nl.

Bronnen
https://www.invasieve-exoten.info/nl/invasieve-exoten/soorten/unie-lijst-invasieve-
exoten/waterwaaier-cabomba.htm