De tweede Reitdiep wijkkrant van 2017

 

Reitdiep wijkkrant 2

Dit keer is het voorwoord geschreven door het hele bestuur. Onze voorzitter Jan Mulder is door persoonlijke omstandigheden tijdelijk niet in staat om zijn taken als voorzitter van de wijkvereniging uit te voeren. Dieuwke Visser neemt Jan tijdelijk waar, totdat hij de taken weer op kan pakken. We wensen Jan en zijn partner veel sterkte toe!

ReitdiepPOP

ReitdiepPOP is net achter de rug. Ondanks de regen was het toch weer een prachtig feest, wat mede door alle vrijwilligers super goed georganiseerd was!

Bouwactiviteiten

In en rondom onze wijk vinden veel bouwactiviteiten plaats. Bijna iedere dag kun je wel een bouwkraan zien staan ergens in de wijk.
De huizenbouw tussen de Rietwierde en de haven vordert gestaag en inmiddels geeft dit al een hele andere aanblik van de wijk. De verwachting is dat op deze locatie alle bouwactiviteiten gestart zijn voor het einde van het jaar. Op de locatie rondom de dependance van de school is naar verwachting de grond in het voorjaar van 2018 bouwrijp. Ook daar kan dan gestart worden met de woningbouw.
De scholen barsten door het toenemende leerlingenaantal alweer uit hun voegen. De huidige dependance wordt uitgebreid met 8 klaslokalen en een techniekruimte. In totaal zijn er dan 12 lokalen, een techniekruimte en het wijklokaal in het gebouw gehuisvest. Het wijklokaal is tot de ingebruikname eind oktober in gebruik als klaslokaal. Wanneer de volledige dependance in gebruik genomen wordt door de Rietzee (voorheen Aquamarijn) en Meander kunnen er ook weer wijkactiviteiten in het wijklokaal plaatsvinden.

Woontoren in de haven

De beoogde woontoren in de reitdiephaven heeft in het voorjaar de gemoederen ink bezig gehouden. Er is een ‘actiecomité verontruste bewoners Reitdiephaven’ ontstaan na publicatie van het document ‘Planontwikkeling festivalterrein Reitdiephaven’. De bedenkingen die er waren, zijn in twee brieven verwoord naar
de commissie Ruimte en Wonen en de fracties van de gemeente. Dit om de bewonersparticipatie recht te doen. Het comité heeft binnenkort een afspraak met de gemeente om de gestelde (onder- zoeks)vragen te bespreken. Als bestuur zijn we erg benieuwd hoe dit gaat a open. Het wordt nog vervolgd.

Bouwactiviteiten Zerniketerrein

Op het Zerniketerrein vinden ook op diverse locaties bouw- activiteiten plaats. Het project Warmtestad kwam in de zomer in het nieuws door een onderzoeksrapport van het Staatstoezicht
op de mijnen. Op dit moment is er een aanvraag gedaan door Warmtestad om de “zoek vergunning” te verlengen. Als wijkbestuur hebben wij contact met Warmtestad omdat er wellicht vragen
zijn omtrent het boren en de eventuele gevolgen daarvan voor onze wijk. Verderop in de wijkkrant staat een artikel met daarin uitgebreide informatie. De initiatiefnemers van Warmtestad zijn van harte bereid om een informatieavond te verzorgen om uw vragen te beantwoorden. Hier komen we nog op terug via Facebook.
Een ander project op het Zernike is een beoogd nieuw data­ centrum. Het lijkt erop dat dit datacentrum dichtbij de Tjariet
aan de overkant van het Reitdiep komt te staan.Er is zorg
geuit over geluidsoverlast van de koeling van de servers en de dieselgeneratoren. Ongeruste buurtbewoners van de Tjariet proberen contact te leggen met de projectleiders. Als bestuur van de wijkvereniging houden we hierbij de vinger aan de pols.

Commissie verkeer en vervoer

De commissie verkeer en vervoer is op dit moment actief in de verkeerswerkgroep van de scholen, in verband met de verkeerssituatie rondom de school en de dependance. Vanuit deze werkgroep is er frequent contact met de verkeerskundige van de gemeente Groningen. Dit heeft opgeleverd dat een aantal verkeersknelpunten volgend jaar anders wordt ingericht. Verder houdt de commissie verkeer en vervoer zich bezig met de ontwikkelingen rondom de beoogde veranderingen van de Ringweg en de beoogde woontoren aan de haven.

Contributie wijkvereniging

Verder willen we alle bewoners bedanken voor het inleveren van de automatische incasso voor het innen van het jaarlijkse contri- butiebijdrage. Mocht u nog een formulier thuis hebben liggen, dan kunt u deze nog steeds inleveren bij één van de bestuursleden!

Overige

In het najaar komt Sinterklaas ook weer aan in de haven op zaterdag 25 november om 15.00 uur. En na het succes van vorig jaar wordt er ook nu weer een Halloween avond georganiseerd.
Recent is bekend geworden dat Koning Willem Alexander met Koningsdag naar Groningen komt. Wilt u ook de Koning in
onze wijk? Heeft u een leuk idee hoe we dit kunnen bereiken, bijvoorbeeld een ludieke actie of een activiteit? Dit zou immers een fantastische promotie zijn voor onze wijk.

Vrijwilligers

Een bloeiende wijkvereniging kan er alleen zijn doordat veel
wijkbewoners zich hiervoor inzetten. Wij zijn een wijk met allerlei
gewenste activiteiten door en voor de wijk. Het bestuur wil vooral benadrukken dat dit alleen mogelijk is door de inzet van vrijwilligers in de wijk. Aan iedereen die haar of zijn bijdrage hiervoor heeft
geleverd de afgelopen tijd, heel veel dank. Mocht u uw steentje
nog niet bijdragen en hier wel zin in hebben, laat het ons vooral 3 weten. Dit kan zowel via de website van de wijkvereniging
reitdiepwijk.nl, als op facebook via facebook.com/Reitdiepwijk. Namens het bestuur wens ik voor alle wijkbewoners een heerlijke herfst-en winterperiode en alvast een goed uiteinde toe.

Namens het bestuur van wijkvereniging Reitdiep,

Dieuwke Visser